Modele deklinacja

Z kolei słownik wyrazów obcych PWN (Warszawa 2012) Podaje, że w wypadku rzeczownika Portal w znaczeniu`witryna internetowa`w dopełniaczu liczby mnogiej poprawna jest tylko Jedna forma, Mianowicie: portali internetowych, natomiast w znaczeniu architektonicznym dopuszczalne są Dwie formy: portali Bądź portalów. Jak wyjaśnia słownik współczesnego języka Polskiego Pod redakcją Bogusława Dunaja, rzeczownik bar jako nazwa jednostki ciśnienia należy do rzeczowników męskonieżywotnych i odmienia się zgodnie z paradygmatem właściwym dla tych rzeczowników. W przeciwieństwie do rzeczownika bar`pierwiastek chemiczny`rzeczownik bar`Jednostka ciśnienia`ma Jednak sytuacji mnogą. Tak Więc odmiana Tego rzeczownika jest następująca: nazwy miejscowe uwzględnić w mianowniku liczby mnogiej na-i (też na-y) przyjmują w Subs polskim Bądź końcówkę zerową (NP. Koluszki – ne Koluszek, Powązki – ne Powązek, Pudliszki – do Pudliszek, Wagi – ne WAG; Łapy-do łap), Bądź końcówkę-ów (NP. Skoki-do Skoków; Dwiki-do Dwikozów, Świdry-do Świdrów). Wybór tej końcówki Zależy OD czasu zwyczaju, toteż nawet w wypadku tej samej nazwy odnoszącej się do diffĂŠrents miejscowości forma dopełniacza może być różna, na exemple o niektórych miejscowościach noszących nazwę Dąbki mówi się jadę do Dąbek, o innych-jadę do Dąbków. Podana druga forma wyrazowa jest natomiast dopełniaczem liczby mnogiej wyrazu Stadium oznaczającego według nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN (Warszawa, 2002) `Etap, fazę Rozwoju jakiegoś procesu`. Obok tej samej końcówki, którą przybierają także rzeczowniki rodzaju nijakiego na-um, forma ma Inny temat fleksyjny: stadi-.

Użycie formy stadiów wskazywałoby na inne Słowo, o Straży znaczeniu. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Pod rouge. A. Markowskiego, Warszawa 2006. Słowniki języka Polskiego zamieszczają różne informacje na temat dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika Portal. Na exemple Uniwersalny słownik języka Polskiego Pod rouge. S. dubisza dla OBU znaczeń Tego rzeczownika, architektonicznego (`Brama`) i informatycznego (`Serwis Internetowy`), notuje-forme portali. Wielki słownik ortograficzny PWN, też nie różnicując znaczeń, dopuszcza Obie formy: portali Albo portalów. Rodzaj Tego wyrazu Zależy OD jego znaczenia.

Jeśli chodzi o rzeczownik Kiwi w znaczeniu`Ptak nielot żyjący w Australii`, à Jest sur rodzaju męskiego. W znaczeniu`Owoc`rzeczownik Ten ma rodzaj nijaki.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.